Oeneis chryxus (Doubleday, [1849])

Family: Nymphalidae

Genus: Oeneis
Species: chryxus

  • x
  • x
  • x
  • x

Similar species: 

<i>Oeneis chryxus</i> (USA)

Leave a Reply